Nahid H. Rizwann
Owner
Nahid H. Rizwann
Shoaib Ahmed Samim
Owner
Shoaib Ahmed Samim
Jahidul islam Raihan
Owner
Jahidul islam Raihan
Md Nur (Babu)
Owner
Md Nur (Babu)
Abdur rahman Tanbir
Owner
Abdur rahman Tanbir
Arman Hossain
chief Chef
Arman hossain
Md Ashraful Islam
chef
Md Ashraful Islam
Md Sakib Hasan
chef
Md Sakib Hasan
Tushar Hasan
Delivery Manager
Tushar Hasan